ردیفاسملینک
1بنیاد سعدیhttps://saadifoundation.ir/fa
2کتابخانه ملیhttps://www.nlai.ir
3سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیhttps://icro.ir
4دانشگاه تربیت مدرسhttps://modares.ac.ir
5دانشگاه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسhttps://www.modares.ac.ir/hum/departments/persian-language
6اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات مدرسhttps://www.modares.ac.ir/hum/departments/persian-language/facultymembers
7کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیhttps://marashilibrary.com
8پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhttps://www.ihcs.ac.ir/fa
9پژوهشگاه  زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhttps://ihcs.ac.ir/literature/fa
10مرکز همکاری علمی و بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوریhttps://cisc.msrt.ir/fa
11وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیhttps://www.farhang.gov.ir
12کتابخانه مجلسhttps://www.lib.ir
13فرهنگستان زبان و ادبیات فارسیhttps://apll.ir
14مرکزی فرهنگی شهر کتابhttps://culture.bookcity.org
15باغ کتابhttps://bagheketab.com
16پل طبیعتhttps://tabiatbridge.com
17مجوعه فرهنگی و هنری برج آزادیhttps://azadi-tower.ir