دسته‌بندی Miscellaneous

آشنایی با نرم افزار MAXQDA در روش تحلیل محتوا

دسترسی دوره طول عمر
دربارۀ دوره

Introduction to MAXQDA Software in Content Analysis Method