دسته‌بندی 2024

مدرسه تابستانی هوش مصنوعی در آموزش زبان

دسترسی دوره طول عمر
دربارۀ دوره