ویدئوی راهنمای ثبت نام در سامانه الکترونیکی بنیاد سعدی در ادامه آمده است: